b. 1933, Japan

Eikoh Hosoe Art Fairs

9–12 November Paris Photo 2017
12–15 November 2015 Paris Photo