b. 1977, Japan

Futo Akiyoshi Artworks

12. 17 / 15. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 12. 17 / 15. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Sold
Taro Nasu
5. 17 / 17. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 5. 17 / 17. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Taro Nasu Contact Gallery
20. 17 / 19. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 20. 17 / 19. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Sold
Taro Nasu
2. 17 / 14. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 2. 17 / 14. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Taro Nasu Contact Gallery
16. 17 / 13. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 16. 17 / 13. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Sold
Taro Nasu
4. 17 / 5. 17 by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi 4. 17 / 5. 17, 2018 Oil on canvas
52 x 70 cm
Taro Nasu Contact Gallery
naked relations by Futo Akiyoshi contemporary artwork painting
Futo Akiyoshi naked relations, 2016 Oil on acrylic board
55 x 42 cm
Taro Nasu Contact Gallery
No results found.