Hiroji Kubota Art Fairs

9–11 September 2016 PHOTOFAIRS Shanghai