b. 1975, China

Liu Chuanhong Artworks

Mu Yishao—Wulangyinzhalaga 之郎音扎拉嘎 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Mu Yishao—Wulangyinzhalaga 之郎音扎拉嘎 Oil on canvas
50 x 36 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Mu Yishao—Bayanzhalaga 巳彦扎拉嘎 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Mu Yishao—Bayanzhalaga 巳彦扎拉嘎 Oil on canvas
50 x 36 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Mu Yishao—Bayanhushu Farm 巳彦呼舒林场 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Mu Yishao—Bayanhushu Farm 巳彦呼舒林场 Oil on canvas
50 x 36 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Mu Yishao—Bayanmangha Farm 巳彦茫哈牧场 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Mu Yishao—Bayanmangha Farm 巳彦茫哈牧场 Oil on canvas
50 x 26 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
My Friend Xu Wenqiang Xu Wenqiang in Changchun by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong My Friend Xu Wenqiang Xu Wenqiang in Changchun, 2011 Oil on canvas
120.5 x 210 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
My Friend Xu Wenqiang in Fairy Bridge by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong My Friend Xu Wenqiang in Fairy Bridge, 2011 Oil on canvas
112 x 150 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Lin Chong Enters Northern Henan Scene 2 Yanglao Rock by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Lin Chong Enters Northern Henan Scene 2 Yanglao Rock, 2012 Oil on canvas
80 x 100 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 4 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 4, 2014 Oil on canvas
43 x 494 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 1 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 1, 2014 Oil on canvas
43 x 475 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 3, Scene 2 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 3, Scene 2, 2014 Oil on canvas
43 x 274 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 3, Scene 1 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 3, Scene 1, 2014 Oil on canvas
43 x 428 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 11 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 11, 2014 Oil on canvas
43 x 601 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 10 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 10, 2014 Oil on canvas
43 x 472 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 9 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 9, 2014 Oil on canvas
43 x 501 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 8 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 8, 2014 Oil on canvas
43 x 472 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 7 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 7, 2014 Oil on canvas
43 x 478 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 6 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 6, 2014 Oil on canvas
43 x 517 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 5 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 5, 2014 Oil on canvas
43 x 478 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 4 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 4, 2014 Oil on canvas
43 x 494 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 3 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 3, 2014 Oil on canvas
43 x 481 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 2 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 2, 2014 Oil on canvas
43 x 389 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 1 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 2, Scene 1, 2014 Oil on canvas
43 x 475 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
Memoir in Southern Anhui, Act 1, Scene 1 by Liu Chuanhong contemporary artwork painting
Liu Chuanhong Memoir in Southern Anhui, Act 1, Scene 1, 2014 Oil on canvas
43 x 435 cm
A Thousand Plateaus Art Space Contact Gallery
No results found.